Podstawowe informacje

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu powstało w ramach realizacji projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie – państwowej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej – w związku z Działaniem 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Utworzenie Obserwatorium wynika z potrzeby identyfikacji regionalnych problemów społecznych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem.

Działania Obserwatorium mają służyć wszystkim podmiotom i instytucjom działającym w obszarze aktywnej polityki społecznej, a zwłaszcza instytucjom gminnym i powiatowym, tj. ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie.

Obserwatorium prowadzić będzie monitoring i ocenę efektywności działań prowadzonych w regionie w zakresie aktywnej polityki społecznej, której celem jest reintegracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Działania OIS obejmować będą również:

  • gromadzenie danych nt. problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych, które będą mogły być wykorzystywane w opracowywaniu lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • poszukiwanie rozwiązań systemowych na poziomie krajowym,
  • monitorowanie działalności instytucji sprzyjających aktywnej integracji,
  • analizę skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy przez instytucje aktywnej integracji,
  • zbieranie i udostępnienie istniejących opracowań, raportów, danych dotyczących aktywnej integracji,
  • upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
  • upowszechnianie informacji nt. realizowanych w regionie projektach.

W związku z powyższym Obserwatorium Integracji Społecznej będzie przede wszystkim:

  • badać, monitorować i analizować zjawiska i problemy społeczne w regionie,
  • formułować rekomendacje zmian w prowadzonych działaniach lub proponowania nowych działań,
  • upowszechniać wyniki swojej działalności.