Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Specjalna Strefa Demograficzna
 


Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim
- prace przygotowawcze ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej oraz rynku usług opieki nad osobami starszymi w kontekście zmian na opolskim rynku pracy (Pakiet I oraz Pakiet IV.)


    W związku z realizacją Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim (SSD) i w jego ramach projektu Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy PO KL, powołano zespół, składający się z przedstawicieli Samorządu Województwa Opolskiego i partnera projektu - Centrum im. Adama Smitha (CAS).
 Spotkania z przedstawicielami CAS mają na celu aktualizację narzędzi służących realizacji Programu Specjalnej Strefy Demograficznej.

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim składa się z 4 pakietów:
    Pakiet I. Praca to bezpieczna rodzina;
    Pakiet II. Edukacja a rynek pracy;
    Pakiet III. Opieka żłobkowo-przedszkolna;
    Pakiet IV. Złota jesień.

    W ramach Pakietu I. Praca to bezpieczna rodzina (Subpakiet 4. Pomoc społeczna w kontekście zmian na opolskim rynku pracy) odbyły się dwa spotkania 4 i 5 lipca 2013 r., z udziałem przedstawicieli CAS oraz dyrekcji i pracowników ROPS w Opolu.

    W trakcie spotkań omówiono:
 • najważniejsze mankamenty i problemy funkcjonującego systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i systemu pieczy zastępczej ("rozproszenie" i powielanie się świadczeń, wadliwe ich adresowanie, przeciążenie pracy zadaniami administracyjnymi, przewaga świadczeń pieniężnych nad świadczeniami aktywizacyjnymi, niski zakres zadań zlecanych organizacjom pozarządowym, niewystarczający zakres działań partnerskich);
 • obszary wymagające rozwoju (środowiskowe formy wsparcia, formy aktywizacji społecznej i zawodowej - kontrakt socjalny, tworzenie centrów i klubów integracji społecznej, asysta rodzinna);

    Efektem spotkań będzie podjęcie wspólnych działań nad:
 • zbilansowaniem wszystkich form i rodzajów wsparcia, wynikających z różnych aktów prawnych kierowanych do poszczególnych grup klientów (bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej itp.);
 • wypracowaniem modelu wsparcia i opieki, prowadzącego do wzmocnienia aktywności zawodowej i usamodzielnienia klientów pomocy społecznej.

    Trzecie i czwarte spotkanie odbyło się 11 i 16 lipca 2013 r. w UMWO. Omówiono:
 • zagadnienia opieki nad osobami starszymi (w ramach Pakietu IV. Złota jesień. Subpakiet 8. Rynek usług opieki nad osobami starszym w kontekście zmian na opolskim rynku pracy);
 • problematykę opieki nad dziećmi do lat 5 (w ramach Pakietu III. Opieka żłobkowo-przedszkolna. Subpakiet 6. Opieka nad dziećmi do lat 5-ciu w kontekście zmian na opolskim rynku pracy).

    Uczestnikami spotkania 11 lipca 2013 r. byli: Wicemarszałek Województwa Opolskiego, kierownictwo Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO, dyrekcja i pracownicy ROPS w Opolu oraz szefowie placówek ochrony zdrowia, przedstawiciele Urzędu Miasta Opola, nadzorujący żłobki i przedszkola.

    Przedstawiciele CAS przypomnieli o głównych założeniach projektu, mających prowadzić do ograniczenia negatywnych zjawisk:
 • wyjazdów z regionu,
 • zwiększenia dzietności,
 • rozwoju infrastruktury dla emerytów,
 • osiedlania się osób z innych województw kraju.

    Zaproponowali kilka rozwiązań, które były poddane dyskusji, tj.
 • konieczność prowadzenia działań stymulujących popyt na usługi dla emerytów, zwłaszcza z zagranicy,
 • zwrócenia uwagi na wymiar ekonomiczny przedsięwzięć,
 • ocenę wpływu prowadzonych działań na rynek pracy w regionie.

    Natomiast uczestnicy strony samorządowej i Wojewoda Opolski postulowali, by w tworzonych propozycjach zwracać szczególną uwagę na:
 • rozwój i doskonalenie obecnie stosowanych przez instytucje publiczne i III sektor form wsparcia,
 • rozwój i doskonalenie obecnie stosowanych przez instytucje publiczne i III sektor form wsparcia,
 • aspekt integracyjny (tworzenie instytucji i prowadzenie działań łączących, a nie dzielących pokolenia oraz budowanie infrastruktury wspólnej dla dzieci i osób starszych),
 • aspekt społeczny (zmiany mentalne w podejściu do rodzicielstwa i potrzeb osób starszych).

    Natomiast na spotkaniu 16 lipca 2013 r., w którym uczestniczyli kierownictwo Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO oraz przedstawiciel ROPS w Opolu, doprecyzowano zagadnienia związane z Pakietem IV. Złota Jesień. Ustalono, że koniecznym jest równomierny rozwój usług komercyjnych i obecnie funkcjonujących usług publicznych i prowadzonych przez III sektor, tj.
 • tworzenie przyjaznego otoczenia dla inwestorów i osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tworzenie mieszkań serwisowanych, tworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej, klubów seniora, dziennych domów pomocy, uniwersytetów III wieku, mobilnych usług opiekuńczych, niezbędnych usług medycznych - oddziałów geriatrycznych, hospicjów i innych, uruchomienie teleopieki);
 • rozwój obecnie funkcjonujących form wsparcia realizowanych przez podmioty publiczne i III sektor (rozszerzenie zakresu usług opiekuńczych, pomocy środowiskowej, pomocy rzeczowej i pieniężnej, usług zdrowotnych, opieki dziennej i całodobowej).

Model łączący rynek komercyjny z systemem publicznym winien działać na podstawie 4 podstawowych założeń:
 1. uproszczenia zasad funkcjonowania instytucji (prawnych i organizacyjnych), dających większą elastyczność działań;
 2. tworzenia mechanizmów wspierających współpracę i partnerstwo międzysektorowe;
 3. aktywnego udziału III sektora i wolontariatu;
 4. integracji międzypokoleniowej (łączenia działań skierowanych do wszystkich pokoleń).Informacja o działaniach
Zespołu ds. Rozwiązań Polityki Społecznej w Warunkach Depopulacji
Wojewody Opolskiego


    Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 178 z 5 października 2012 r., Wojewoda Opolski powołał Zespół ds. Rozwiązań Polityki Społecznej w Warunkach Depopulacji, w składzie:
 1. Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski - Przewodniczący Zespołu;
 2. Mirosława Kwatek-Hoffmann - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;
 3. Aleksandra Walas - Kierownik Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu;
 4. dr Anna Koska - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu;
 5. Arnold Czech - Prezes Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Lokalnych Inicjatyw w Opolu;
 6. dr hab. Inż. Zofia Wilimowska - Rektor - Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie;
 7. Ks. dr Arnold Drechsler - Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu;
 8. Krzysztof Kawałko - Zastępca Prezydenta Miasta Opola;
 9. Joachim Wojtala - Burmistrze Gogolina;
 10. Józef Kozina - Starosta Głubczycki;
 11. Rajmund Miller - Poseł na Sejm RP;
 12. dr n. o. k. f. Tomasz Halski - Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu;
 13. Małgorzata Szymczykowska - Kierownik Oddziału Planowania i Analiz w Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia OUW;
 14. dr Romana Pawlińska-Chmara - Uniwersytet Opolski w Opolu.
    Głównym zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych w systemie wsparcia i opieki nad osobami starszymi w woj. opolskim, a także ustalenie wniosków i rekomendacji, które posłużą samorządom do usprawnienia i rozwoju niezbędnych form wsparcia.
    Działalność Zespołu została zainicjowana wizytą studyjną w Dolnej Austrii, zorganizowaną przez Wojewodę Opolskiego w czerwcu 2012 r., w trakcie której zaprezentowano model wsparcia i opieki nad osobami starszymi, w ramach strategii "Społecznego Regionu Modelowego", funkcjonujący w Dolnej Austrii.
    Wizyta zainicjowała również współpracę ze: Stowarzyszeniem Hilsfwerk, z siecią Centrów Socjalnych Senecura oraz z gminą Leobersdorf w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy w obszarze opieki i wsparcia dla osób starszych 1

W trakcie spotkań Zespołu omawiano m.in:
 • zakres i strukturę zadań administracji publicznej z obszaru pomocy społecznej;
 • obszary wymagające zmian (rozproszenie instytucjonalne, niski poziom kontraktowania usług przez organizacje pozarządowe, niewystarczający zakres wolontariatu, niewielki zakres form pomocy środowiskowej dla osób starszych);
 • propozycje zmian w systemie wsparcia osób starszych (upowszechnianie "dobrych praktyk", zwiększenie udziału organizacji pozarządowych, uruchomienie telefonu pomocowego oraz indywidualnej karty pomocy);
 • utworzenia specjalnej strony internetowe dla seniorów;
 • przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla osób 50+, w ramach projektu "Cyfrowy Debiut 50+", którego celem jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu klientów pomocy społecznej oraz osób powyżej 50 roku życia,
 • możliwości utworzenia w województwie opolskim systemu teleopieki;
 • pożądany model systemu opieki i wsparcia osób starszych w woj. opolskim, obejmujący rozwój dotychczas stosowanych form pomocy oraz nowe rozwiązania, tj.
  • tworzenie mieszkań serwisowanych, apartamentowców dla seniorów, tworzenie rodzinnych i dziennych domów pomocy,
  • wprowadzenie nowych instytucji/stanowisk pracy - animator osób starszych,
  • doskonalenie słabo rozwiniętych form pomocy w środowisku zamieszkania (usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, zdrowotnych).

    Na spotkaniu w lipcu 2013 r. postanowiono poddać konsultacji wszystkim członkom Zespołu zaproponowany docelowy model systemu opieki i wsparcia osób starszych w woj. opolskim. Model obejmuje stosowane obecnie formy wsparcia i opieki (usługi społeczne i zdrowotne), a także nowe rozwiązania zaczerpnięte z systemu austriackiego i niemieckiego, tj.:
 • mieszkania serwisowane, apartamentowce dla seniorów;
 • placówki opiekuńczo-rehabilitacyjne, łączące funkcję usług społecznych i zdrowotnych;
 • biuro obsługi seniora i animatora osób starszych;
 • platformę internetową i teleopiekę.
    Zaproponowano również wzmocnienie współpracy instytucji publicznych z komercyjnymi oraz III sektorem, a także wzrost współdziałania służb pomocy społecznej i zdrowia (tworzenie mechanizmów ułatwiających podejmowanie wspólnych inicjatyw i instytucji).
    Jednocześnie 16 lipca 2013 r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego w sprawie wdrożenia w woj. opolskim systemu teleopieki. Ustalono, że 37 gmin woj. opolskiego jest zainteresowanych wdrożeniem systemu teleopieki, w tym w dwóch gminach (Opole i Niemodlin) podjęto już w tej sprawie stosowne działania.


-----------------------
1 Wizyta oraz wnioski i rekomendacje opisano w materiale Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu