Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Zadania
 


  Zgodnie z projektem "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" zadania Obserwatorium Integracji Społecznej dzielą się na:
   
 1. Badawcze, w tym:
  • Przeprowadzenie minimum jednego badania regionalnego rocznie,
  • Opracowanie Bilansu Potrzeb pomocy społecznej wg jednolitego narzędzia,
  • Monitorowanie wojewódzkiej strategii polityki społecznej,
  • Monitorowanie wybranych zjawisk i problemów społecznych występujących w województwie,
  • Identyfikacja potrzeb informacyjnych z zakresu wiedzy o integracji społecznej w regionie

 2. Doradcze, w tym:
  • Tworzenie założeń programów finansowanych ze środków własnych ROPS lub założeń projektów systemowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
  • Przekazywanie wniosków i rekomendacji z prowadzonych badań marszałkowi i wojewodzie oraz podległym im jednostkom,
  • Formułowanie rekomendacji, na podstawie których będą opracowywane programy szkoleń prowadzonych przez ROPS,
  • Udział w opracowaniu i aktualizowaniu wojewódzkiej strategii polityki społecznej,
  • Udzielanie konsultacji w opracowywaniu lokalnych (powiatowych i gminnych) strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • Prowadzenie konsultacji dla pracowników OPS i PCPR w innych obszarach.

 3. Informacyjne, w tym:
  • Popularyzacja wyników prowadzonych badań,
  • Wysyłanie bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,
       
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu